ආර්ථික විද්‍යාව Economics A/L

වෙළෙඳපොළ සමතුලිතය /නිෂ්පාදන අතිරික්තය /පාරිභෝගික අතිරික්තය / බද්දට පසු වෙළෙඳපොළ සමතුලිතය/ සහනාධාරයට පසු වෙළෙඳපොළ සමතුලිතය / සුභසාධනයට වන බලපෑම බදු හේතුවෙන්

ආර්ථික විද්‍යාව Economics A/L

  • 2020-06-20 09:38
  • 2020-07-30 09:38

Content of the Program

ආර්ථික විද්‍යාව Economics A/L AAT students saport lesson (1st stage)

Course Objectives

කාලීන අවශ්‍යතාවයක් ලෙස හඳුනාගත් ආර්ථික විද්‍යා විෂය තුළ ලකුණු 20ක ප්‍රමාණයට අදාල කරන පාඩම් වල කොටස් සාකච්ඡා කරමින් ලමුන්ගෙ අධ්‍යාපනික ගැටළුවලට විසඳුම් ලබාදීම අරමුණ... 👉👉AAT students saport program 1st stage ..

Target Audience

A/L students AAT students 1st stage ..

Video Introduction

  • Course fee 300 LKR
  • Program Type Tution Class via BRC
  • Target Audience AL Students
  • Batch Size 1000
REGISTER NOW

Enroll until 2020-07-30

ලහිරු බුලත්වලගේ

Tutor

Bsc(mgt),Dip.in Business Management in kalaniya,SLII in uk, certificate in Business management in ministry of higher Educational,

A/L 2020 ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය Exam support paper

AL 2020 ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය exam support paper. Video & Audio Paper Discussion , Full Target Questions PDF, Answers. To register (1) Click on the Program banner and watch details (2) Click enroll now/Register now and enter details (Sign as a student) .(3) Pay Online or Deposit fee to account (4) Click My Page and Click "Learning Materials"

ආර්ථික විද්‍යාව Economics A/L

වෙළෙඳපොළ සමතුලිතය /නිෂ්පාදන අතිරික්තය /පාරිභෝගික අතිරික්තය / බද්දට පසු වෙළෙඳපොළ සමතුලිතය/ සහනාධාරයට පසු වෙළෙඳපොළ සමතුලිතය / සුභසාධනයට වන බලපෑම බදු හේතුවෙන්