බැංකු සැසදුම් විස්තරය lesson 01 විශේෂ ක්‍රියාකාරකම

බැංකු සැසදුම් පාඩම කෙරෙහි පවතින විශේෂ ක්‍රියාකාරකමක් ලෙස පළමු වීඩියෝව හඳුනාගත හැක.. video 01

බැංකු සැසදුම් විස්තරය lesson 01 විශේෂ ක්‍රියාකාරකම

  • 2020-11-05 07:02
  • 2022-12-05 07:02

Content of the Program

බැංකු සැසදුම් පාඩම කෙරෙහි පවතින විශේෂ ක්‍රියාකාරකමක් ලෙස පළමු වීඩියෝව හඳුනාගත හැක.

Course Objectives

ශ්‍රී ලංකාව පුරාම විසිරී සිටින දරුවන්ට commerce විෂය සම්බන්ධ වූ ගැටලු රාශියකට විසඳුම් ලබාදීම ව්‍යාපාර අධ්‍යනය විෂය සාමාන්‍ය පෙළ( 10 ශ්‍රේණිය සහ 11 වන ශ්‍රේණියේ )සිසුන්ට ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනික දැනුම වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් මෙම සියලු වීඩියෝව නිර්මාණය කිරීමට උත්සාහ කර ඇති බව, සතුටින් ප්‍රකාශ කරනු ලබයි .

Target Audience

සාමාන්‍ය පෙළ 10 ශ්‍රේණිය සහ 11 වන ශ්‍රේණිය සිසුන්

Additional Information

මෙම වීඩියෝ නිත්‍යානුකූල අයිතිය ලහිරු බුලත්වලගේ ගුරුතුමා සතු බව තරයේ මතක තබා ගන්න... එබැවින් අවසරයකින් තොරව එය භාවිතා කිරීම හෝ ව්‍යාජ ලෙස පටිගත කිරීම සපුරා තහනම්

Video Introduction

  • Course fee 0 LKR
  • Program Type Tution Class via BRC
  • Target Audience OL Students
  • Batch Size 5000
ENROL Free NOW

Enroll until 2022-12-05

Mr.Commerce

Tutor

Mr. Commerce O/L Bsc(mgt),Dip.in Business Management in kalaniya,SLII in uk, certificate in Business management in ministry of higher Educational,

Mr.Commerce Tutor
350 LKR

ගැනුම් ජනලය Lesson 01

ගැනුම් ජනලය පාසල් පෙල පොත ආශ්‍රිත අභ්‍යාස සහ ගැනුම් ජනලය සම්බන්ධ වූ මූලික දැනුම ලබා දීම,ක්‍රියාකාරකම් මෙහිදී සිදු කරනු ලබයි.... Video 01

Mr.Commerce Tutor
350 LKR

බැංකු සැසදුම් විස්තරය Lesson 03

බැංකු සැසදුම් ආකාර කිහිපයකින් යුතු ක්‍රියාකාරකම් වලින් සමන්විත වීඩියෝ තුන්වැනි කොටස හඳුනා ගත හැක.. video 03

Mr.Commerce Tutor
300 LKR

බැංකු සැසදුම් Lesson 02

පාසල් පෙල පොත ආශ්‍රයෙන් සිදුවන ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව මෙහිදී විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කිරීමක් සමග බැංකු සැසදුම් ක්‍රියාකාරකම් සිදුකරනු ලබයි.. video 02

Mr.Commerce Tutor
0 LKR

බැංකු සැසදුම් විස්තරය lesson 01 විශේෂ ක්‍රියාකාරකම

බැංකු සැසදුම් පාඩම කෙරෙහි පවතින විශේෂ ක්‍රියාකාරකමක් ලෙස පළමු වීඩියෝව හඳුනාගත හැක.. video 01

Mr.Commerce Tutor
300 LKR

වට්ටම් තීරු සහිත මුදල් පොත Lesson 01

මුදල් වට්ටම් සහිත ගනුදෙනු පිළිබඳව ක්‍රියාකාරකම් පාසල් පෙල පොත ආශ්‍රයෙන් වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීම් මෙම වීඩියෝ මගින් සිදුකරනු ලබයි Lesson 01

Mr.Commerce Tutor
350 LKR

මුදල් පොත O/L Lesson 01

පාසල් පෙළ පොත් ආශිත ක්‍රියාකාරකම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමේ දී මුදල් පොත සම්බන්ධ වූ ක්‍රියාකාරකම් මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරේ