ප්‍රසාද් සන්ජීව (AL Business Studies Senior Tutor)

22 Years of Experience , Senior and Expert Tutor, B.Sc. Mktg.Mgt.Sp (Upper Class) LICA (ICASL) Dip in Credit Management Former Senior Credit Manager of a Leading Finance Company

ඔබ මෙ මොහොතේ කුමන ලකුනු මට්ටමක සිටියත් ,කුමන මට්ටමට පාඩම් කලත්, අමතර ලකුනු 25ක් එකතුකරගෑනීමට මේ සම්මන්ත්‍රනයට එකතු වන්න. ඉලක්ක ප්‍රශ්න හා ගෑටලු මා සමග කරටකර හදමු. ඔබ කල යුත්තේ පහතින් Register Click කර සම්මන්ත්‍රනය දිනයට නියමිත වෙලාවටඔබගේ My Page Click කර උපදෙස් අනුව Live Class හරහා සම්බන්දවීමයි.වෑඩි විස්තර සදහා register වන්න.