උපාලි රත්නායක (AL Economics Senior & Expert Tutor)

උපාලි රත්නායක A/L Economics ප්‍රවීන දේශක BSC (Management Special Jaya"pura , MA Dip in Education, Dip in Teaching (English )

ඔබ මෙ මොහොතේ කුමන ලකුනු මට්ටමක සිටියත් ,කුමන මට්ටමට පාඩම් කලත්, අමතර ලකුනු 25ක් එකතුකරගෑනීමට මේ සම්මන්ත්‍රනයට එකතු වන්න. ඉලක්ක ප්‍රශ්න හා ගෑටලු මා සමග කරටකර හදමු. ඔබ කල යුත්තේ පහතින් Register Click කර සම්මන්ත්‍රනය දිනයට නියමිත වෙලාවටඔබගේ My Page Click කර උපදෙස් අනුව Live Class හරහා සම්බන්දවීමයි.වෑඩි විස්තර සදහා register වන්න.